Vedtægter for

Rover Owners Club Danmark

Persondata forordningen:

Rover klubbens vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 21. september 2014:

Vedtægter pr. september 2014


Ny lov - om databeskyt-telse pr. 25. maj 2018

En EU-drevet lovgivning bl.a. om be-skyttelse af persondata, i Danmark kaldet Persondataforordningen, gælder alle klubber, foreninger, virksomheder og offentlige instanser som registrerer oplysninger om personer – i klubben altså vores medlemmer.


Klubben må nødvendigvis registrere en række basale oplysninger for at kunne opkræve kontingenter, udsende nyhedsbreve og klubblade.


Lovgivningen som træder i kraft pr. 25. maj 2018, omfatter også regler for ad-gang til, samt videregivelse og spredning af informationerne.


I klubbens medlemsregister registreres følgende:
Medlemsnummer
For- og efternavn
Postadresse
Telefonnummer
Evt. e-mail adresse
Rover bilmodel
Betalt kontingent (x ved årstal)
Dato for udmeldelse *)


*) Oplysningerne slettes ikke ved udmeldelse. Ved genindmeldelse bevarer man sit oprindelige medlemsnummer.

For klubbens medlemmer betyder det:


Der udsendes ikke medlemslister til klubbens medlemmer eller andre, ligesom der ikke er adgang til informationerne via klubbens hjemmeside.


Kun bestyrelsen har adgang til medlemsregistret via bruger-ident og kodeord.


Kodeordet ændres når personkredsen i bestyrelsen ændres.


Oplysninger om – eller kontakt fra et medlem til et andet gives kun ved at et bestyrelsesmedlem har sikret sig at ’modtageren’ ønsker kontakten.


Medlemsinformationerne administreres af bestyrelsen, primært af sekretariatet (navne- og adresseoplysninger) og kassereren (betaling og udmeldelse).


Medlemsregistret kan benyttes til statistikudtræk blandt bestyrelsens medlemmer. De udtrukne oplysninger, i det omfang de indeholder per-sonhenførbare informationer, slettes umiddelbart efter anvendelse på bestyrelsesmedlemmets personlige computer.


Rubrikken i klubbladet: ”Nye medlemmer” angiver medlemsnummer, postnummer, by og Rover model.


Nye medlemmer orienteres om klubbens databeskyttelseshåndtering via et tillæg til klubbens vedtægter.
Bestyrelsens dataansvarlige har underskrevet en aftale med databehandleren om håndtering af klubbens data.


Web-hotellet (datacentret hvor systemet kører) tager løbende sikkerhedskopi af klubbens medlemsregister.


INDMELDELSE I KLUBBEN ER SAMTIDIG EN ACCEPT AF KLUBBENS ANVENDELSE OG
HÅNDTERERING AF DINE PERSONOPLYSNINGER JF. FORANSTÅENDE.

Bestyrelsen